Tesla Model-S renditingimused

LEPING

 • Üürilepingule alla kirjutades kinnitab üürnik, et on lepingul toodud tingimustest ning allpool toodud üldtingimustest täielikult aru saanud ning nendega nõustunud
 • Üürilepingule alla kirjutades annab üürnik Autostrada Rent OÜ-le õiguse säilitada ning töödelda lepingust tulenevaid isikuandmeid
 • Üürilepingule alla kirjutades annab üürnik Autostrada Rent OÜ-le õiguse debiteerida kõik lepingust tulenevad tasud ja lisatasud üürniku krediitkaardilt, deebetkaardilt ja/või maha arvata deposiidist

VAJALIKUD DOKUMENDID

 • Auto üürimisel tuleb esitada kehtiv juhiluba, isikut tõendav dokument (st ID-kaart või pass) ning sobiv pangakaart
 • Autot võib juhtida vaid üürilepingule kantud isik, st üürileping kehtib volitusena
 • Lisatasu eest saab üürilepingule lisada täiendava juhi
 • Üürilepingule kantavad juhid peavad üürilepingu sõlmimisel olema vähemalt 30-aastased ning vähemalt 2-aastase sõidustaažiga

HIND

 • Üürihinnad sisaldavad käibemaksu, läbisõitu vastavalt valitud perioodile, korraliste hoolduste, liiklus- ning kaskokindlustuse ning 24 tundi autoabi teenuse maksumust
 • Üürihind sisaldab kuni kolme laadimiskorda päevas ELMO laadimisjaamades, iga järgnev laadimiskord maksab 2.4€
 • Üürihinnad arvestatakse vastavalt üüriperioodile, st pikemale perioodile vastab soodsam päevahind

KINDLUSTUSED

 • Üürihinnad sisaldavad kohustusliku liikluskindlustuse maksumust
 • Üürihinnad sisaldavad kaskokindlustuse maksumust (üürniku omavastutus 1000 €)
 • Auto varguse puhul on üürniku omavastutus 20% auto kindlustusväärtusest tingimusel, et üürnik tagastab üürileandjale nii auto võtmed kui ka dokumendid
 • Omavastutust rakendatakse iga kindlustusjuhtumi suhtes. Erinevate tegude või sündmuste tagajärjel tekkinud kahjud loetakse erinevateks kindlustusjuhtumiteks
 • Auto rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nende eest kannab üürnik täielikku materiaalset vastutust (näiteks rehvi või velje purunemine vms)
 • Auto võtmed ja dokumendid ei ole kindlustatud ning nende eest kannab üürnik täielikku materiaalset vastutust (näiteks võtmete/dokumentide kadumine või hävimine vms)

MAKSETINGIMUSED

 • Eeldatav üürisumma (sh valitud lisateenused) tasutakse ettemaksuna enne üüriperioodi algust, kuid lõplik arveldamine toimub üüriperioodi lõppedes
 • Tasuda on võimalik krediitkaardiga, deebetkaardiga, pangaülekandega (arve alusel) ning sularahas
 • Auto ennetähtaegsel tagastamisel ette makstud üürisummat ei tagastata, kui ei ole kokku lepitud teisiti
 • Kui üürnik hilineb üürisumma või ükskõik millise muu üürilepingust tuleneva summa maksmisega, kohustub üürnik tasuma iga viivitatud päeva eest üürileandjale viivist 0,2% tähtaegselt tasumata summast

TAGATISRAHA / DEPOSIIT

 • Üürnik peab auto üürimisel esitama tema nimele väljastatud ning piisava limiidiga pangakaardi (krediitkaart või sobiv deebetkaart, st Visa, MasterCard, American Express)
 • Enne üüriperioodi algust broneeritakse üürniku pangakaardilt deposiit/tagatis, mille suurus on 1000 €. Teatud juhtudel aktsepteerime deposiidina/tagatisena ka pangaülekannet.
 • Deposiiti/tagatist kasutatakse võimalike tulevaste kahjude ja/või arvelduste katteks ning tagastatakse või tasaarveldatakse üüriperioodi lõppedes
 • Deposiit/tagatis vabastatakse pretensioonide puudumisel üldjuhul 1-3 tööpäeva jooksul.
 • Pangakaardi omanik märgitakse üürilepingule peamise üürnikuna.

ÜÜRIPERIOOD

Üüriperioode arvestatakse järgmiselt:
 • Päev = 24 tundi
 • Nädal = 7 päeva
 • Kuu = 30 päeva

AUTO ÜLEANDMINE / TAGASTAMINE

 • Auto antakse üürnikule üle täis akuga (85kW), puhtana ning tehniliselt korras seisus
 • Auto üleandmisel koostatakse sõiduki ülevaatuse akt, millele märgitakse kõik olemasolevad auto vigastused/puudused. Ülevaatuse akti allkirjastamisega nõustub üürnik aktil toodud auto seisukorraga
 • Auto tagastamisel peab aku olema täis, kui ei ole kokku lepitud teisiti
  • Auto võib tagastada madalama laetuse tasemega kui auto tagastatakse vastavalt 1h (2h) varem ning laetuse tase ei ole vähem kui 50% (5%).
 • Auto tagastamisel peab auto salong olema puhas, kuid auto välipesu ning kuivpuhastus (tolmuimejaga) kuulub üürihinna sisse

LÄBISÕIDUPIIRANG

 • Üürihinnad sisaldavad läbisõitu vastavalt pakkumises ja/või lepingus toodud kilometraažile
 • Piiratud läbisõiduga lepingu puhul kehtib läbisõidupiirang 400 km / päevas kuid mitte rohkem kui 3000 km ühe kuu jooksul
 • Läbisõidupiirangu ületamisel rakendatakse lisatasu 0,5 €/km
 • Soovi korral on võimalik valida piiramatu läbisõiduga leping

AUTO KASUTAMINE

 • Üürnik kohustub autot kasutama heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt ning tagastama selle samaväärses olukorras, nagu enne üüriperioodi algust
 • Üürnik kohustub täitma liikluseeskirju, häid tavasid ja kehtivat seadusandlust
 • Autos ei ole lubatud suitsetamine ning uimastite ja/või alkoholi tarbimine
 • Autoga ei ole lubatud sõita väljaspool Eestit ilma Autostrada Rent OÜ kirjaliku nõusolekuta
 • Autoga ei ole lubatud sõita katteta teedel või teedel, mille pinnas või seisund võib ohustada auto velgi, rehve, keremehhanisme ja -detaile
 • Autoga ei ole lubatud sõita mistahes ringrajal, osaleda võistlustel, rallidel, katsetel vms. Samuti ei ole lubatud auto kasutamine õppesõidu, tasulise reisijate veo, ohtlike ainete, elusloomade veo vms eesmärgil
 • Autot ei ole lubatud pesta automaatpesulates kuna harjade või survepesu kasutamine võib kahjustada autot katvat kaitsekilet
 • Auto tehnilise rikke korral pakub Autostrada Rent OÜ võimaluse korral asendusautot

NÕUDED KOLMANDATELT ISIKUTELT

 • Kõik üürniku ja/või auto kasutajate poolt üüriperioodil põhjustatud kolmandate isikute nõuded (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, viivistasuotsused, parkimistrahvid, auto teisaldamise tasud, hoiatustrahvid kiiruse ületamise eest jms) kuuluvad üürniku ja/või auto kasutajate poolt hüvitamisele ka tagantjärele
 • Üürilepingule alla kirjutades annab üürnik Autostrada  Rent OÜ-le õiguse debiteerida kõik üüriperioodi jooksul tekkinud viivistasuotsused, parkimistrahvid, hoiatustrahvid jms tasud koos teenustasudega üürniku krediitkaardilt, deebetkaardilt või maha arvata deposiidist peale üüriperioodi lõppu

TRAHVID

 • Kolmandate isikute nõuete puhul kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 10 €, millele lisandub kolmanda isiku nõue (näiteks parkimistrahv vms)
 • Tühja akuga tagastuse puhul kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 10 €, millele lisandub laadimise maksumus välja arvatud varase tagastuse korral nagu kirjeldatud auto üleandmise/tagastuse osas
 • Parkimist võimaldava kaardi kaotamisel kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 25 €
 • Auto salongi põhjaliku puhastuse eest kohustub üürnik tasuma 25 €, auto salongi keemilise puhastuse eest kohustub üürnik tasuma 100 €
 • Puuduva autovarustuse või lisavarustuse eest kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 50 €, millele lisanduvad puuduva varustuse asendamiseks tehtavad kulutused vastavalt autoesinduse hinnakirjadele
 • Auto dokumentide kadumisel/hävimisel kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 50 €, millele lisandub riigilõiv vastavalt kehtivatele õigusaktidele
 • Auto võtme kadumisel/hävimisel kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 50 €, millele lisanduvad kõik võtme asendamiseks tehtavad kulutused
 • ELMO kiirlaadimiskaardi kaotamisel kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 30 €
 • Sõiduki kasutamine kolmandatele isikutele teenuse osutamisel või vahendamise eesmärgil või sõidku kasutada andmine kolmandale isikule korral kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 500€
 • Autos suitsetamise ja/või alkoholi/uimastite tarbimise keelu rikkumise korral kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 300 €
 • Tühja akuga teeäärde jäämisel trahv 50€, millele lisanduvad teisalduskulud lähima laadijani
 • Auto pesemisel automaatpesulas trahv 500€ + taaskiletamisega seotud kulud, mis võivad ulatuda kuni 7000€
 • Auto mittetähtaegsel tagastamisel kohustub üürnik viivitatud aja eest tasuma üüri kolm (3) korda kõrgema tariifi alusel, kuid mitte vähem, kui kahe päeva üüritasu tavahinnakirja alusel. Lisaks kohustub üürnik üürileandjale hüvitama hilinemisest tingitud majandusliku kahju
 • Auto mittesihtotstarbelise ja/või mitteheaperemeheliku kasutamise korral (st juhul, kui üürnik ei kasuta autot vastavalt valmistajatehase juhendile ja/või headele tavadele) kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 1000 €, millele lisanduvad kõik auto üürieelse olukorra taastamiseks tehtavad kulutused

MUUD TINGIMUSED

 • Käesolevad tingimused kehtivad samaaegselt koos üürilepingul toodud tingimustega. Mistahes vastuolu korral käesolevate tingimuste ja üürilepingul toodud tingimuste vahel, kehtivad käesolevad tingimused (v.a omavastutuse piirmäär)
 • Autostrada Rent OÜ ei hüvita auto tehnilise rikke korral reisi katkemise kulusid, kaudseid kulusid, saamata jäänud tulu ega muid sarnaseid kulusid
 • Autostrada Rent OÜ-l on õigus muuta hindasid ning tingimusi ette teatamata
Makseviisid